Sähköalojen ammattiliitto ry:n osaston säännöt
1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry.
ja sen kotipaikka Turku.
Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä osastoksi. Se kuuluu jäsenenä Sähköalojen ammattiliitto ry:een,
jota nimitetään epävirallisesti Sähköliitoksi ja näissä säännöissä liitoksi.
2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Osasto kokoaa sähköisillä aloilla

 • energia-alalla;
 • tietoliikenne-, informaatio- ja viestintäteknologia-alalla;
 • verkostojen rakentamisen sekä kunnossa- ja ylläpidon alalla;
 • talotekniikka-, sähköasennus- ja sähköistysalalla;
 • turvatekniikka-alalla;
 • teollisuuden ja palvelualojen sähköisen ja teknisen huollon, tuotannon sekä kunnossapidon alalla;
 • sekä näihin liittyvissä ammateissa
  työskentelevät palkansaajat, ammattiin opiskelevat ja ammatinharjoittajat, jotka eivät toimi työnantajana.
  Tarkoituksenaan parantaa heidän työsuhteidensa ehtoja, laajentaa heidän ammatillista osaamistaan,
  parantaa työllisyyttä, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja, sekä toimia heidän yhteiskunnallisen asemansa
  ja sivistystasonsa kohottamiseksi.
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto
  a) vastaa toimialueellaan yhdessä muiden ammattiosastojen ja liiton kanssa järjestämis- ja
  jäsenhankintatyöstä sekä siitä, että toimialueen työpaikoille on valittu luottamusmiehet ja muut
  luottamushenkilöt. Osasto tukee luottamushenkilöitä ja työpaikkojen järjestäytynyttä
  ammattiyhdistystoimintaa toiminnallisesti ja taloudellisesti. Osasto valvoo yhdessä luottamusmiesten kanssa
  sitä, että työpaikoilla noudatetaan työehtosopimuksia, paikallisia sopimuksia, lakeja ja muita säännöksiä;
  b) tekee liitolle esityksiä uuden työehtosopimuksen neuvottelutavoitteiksi ja tukee sopimusneuvotteluja liiton
  hallituksen päätösten mukaisesti;
  c) on yhteistoiminnassa osaston tavoitteita ja periaatteita tukevien yhdistysten ja järjestöjen kanssa;
  d) järjestää osaston perustehtävää tukevaa koulutusta sekä tiedotusta. Osasto huomioi mainituissa
  tehtävissä liiton päätökset. Osasto tukee taloudellisesti jäsentensä osallistumista
  ammattiyhdistyskoulutukseen;
  e) vastaa sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä;
  f) voi omistaa ja vuokrata kiinteää omaisuutta, omistaa arvopapereita, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia
  ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia sekä rahankeräyksiä;
  g) voi järjestää jäsenilleen harrastus- ja vapaa-ajanviettotoimintaa.
  Sivu 2 / 6
  Hyväksytty edustajistossa 9.11.2023
  3 § OSASTON JÄSENET
  Osaston jäseneksi voidaan hyväksyä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainituilla aloilla työskentelevä henkilö,
  ammattiin opiskeleva ja ammatinharjoittaja joka ei toimi työnantajana ja joka hyväksyy liiton ja osaston
  tarkoituksen eikä ole henkilökohtaisten sitoumustensa tai muiden syiden vuoksi estynyt noudattamasta liiton
  tai osaston sääntöjä eikä kuulu liiton tavoitteita tai periaatteita vastustaviin järjestöihin.
  Osaston jäsenet hyväksyy osaston hallitus jäsenhakemuksen perusteella. Jos hallitus hylkää
  jäsenhakemuksen, hakija voi vaatia asiassa liiton hallituksen lausunnon. Liiton hallituksen lausunnon
  perusteella asia käsitellään uudelleen osaston hallituksessa. Jäsenhakemus voidaan osoittaa myös liitolle,
  joka kirjaa jäsenhakemuksen saapuneeksi ja lähettää hakemuksen osaston hallituksen käsiteltäväksi. Jos
  hakemus hyväksytään, jäsenyys alkaa siitä lukien, kun jäsenhakemus on vastaanotettu ja liittomaksujen
  maksaminen on alkanut.
  Ammattiin opiskelevia kutsutaan näissä säännöissä oppilasjäseniksi. Oppilasjäsenet eivät maksa
  jäsenmaksua opiskelujen ajalta.
  Oppilasjäsenen siirryttyä työskentelemään näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitulle alalle, hän on velvollinen
  maksamaan jäsenmaksua liiton edustajiston päätösten mukaisesti.
  Jos oppilasjäsen ei siirry työskentelemään sääntöjen 2 §:n tarkoittamille aloille, hänen tulee erota viimeistään
  kahden (2) vuoden kuluessa opintojen päättymisestä
  Oppilasjäsenellä on osaston kokouksissa puhe- ja esitysoikeus, mutta ei vaalikelpoisuutta ja äänioikeutta.
  Osaston on lähetettävä jokaisesta liittyneestä jäsenestään liittymisilmoitus liitolle rekisteröitäväksi.
  Siirtyessään liiton osastosta toiseen jäsen säilyttää saavuttamansa jäsenoikeudet vähentymättöminä.
  Jäsen saa halutessaan liitolta todistuksen jäsenyydestään.
  4 § LIITTOMAKSUT
  Osaston jäsen on velvollinen suorittamaan liittomaksua päätoimensa palkkatulosta ja Sähköliiton
  maksamasta korvauksesta sekä työttömyyskassan maksamista veronalaisista etuuksista. Jäsenmaksun
  suuruudesta päättää edustajisto syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Edustajisto päättää
  vuosittain ammatinharjoittajien seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruuden.
  Edustajisto voi perustellusta syystä päättää erisuuruisesta liittomaksusta eri jäsenryhmille. Liittomaksulla voi
  olla enimmäis- ja vähimmäismäärä.
  Työnantaja perii liittomaksut osastojen jäsenten antamien valtakirjojen perusteella (työnantajaperintä). Liitto
  perii niiltä jäseniltä liittomaksun, joilta työnantajat eivät peri liittomaksua (itse maksavat jäsenet). Osasto
  avustaa liittoa ja valvoo jäsenmaksujen suorittamista.
  Liittomaksusta palautetaan osastolle perus- ja kannusteosa. Perus- ja kannusteosan suuruudesta päättää
  vuosittain edustajisto. Perusosan saamiseksi osaston on toimitettava:
  1) Liitolle vuosi-ilmoitus sääntömääräisessä syyskokouksessa tehdyistä sääntöjen mukaisista
  henkilövalinnoista seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä.
  2) Liitolle ilmoitus sääntömääräisen kevätkokouksen pitämisestä ja kokouksen tekemistä sääntöjen
  edellyttämistä päätöksistä toukokuun loppuun mennessä.
  Perusosan suuruus on vähintään kymmenen (10) prosenttia liittomaksusta. Edustajisto päättää vuosittain
  jäsenmaksupalautteen kannusteosan perusteista.
  Sivu 3 / 6
  Hyväksytty edustajistossa 9.11.2023
  Ylimääräinen liittomaksu
  Liiton hallitus voi työtaistelutilanteen niin vaatiessa määrätä osaston jäsenten maksettavaksi ylimääräisen
  liittomaksun, joka ei saa nousta varsinaista liittomaksua suuremmaksi. Liiton hallitus määrää myös ajan, jolta
  ylimääräistä liittomaksua kannetaan.
  5 § OSASTOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN
  Osaston jäsenellä on oikeus erota osastosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osaston hallitukselle tai sen
  puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota osastosta ilmoittamalla siitä osaston kokouksessa pöytäkirjaan
  merkittäväksi.
  Erottuaan osastosta jäsen menettää kaikki jäsenoikeutensa, samalla hän vapautuu jäsenyyteensä liittyvistä
  velvollisuuksista, joihin hän on osastoon liittyessään sitoutunut. Hän on kuitenkin velvollinen suorittamaan
  liittomaksunsa jäsenyytensä ajalta.
  Jos osaston jäsen laiminlyö liittomaksujensa suorittamisen yli kolmen (3) kuukauden ajalta, osaston hallitus
  voi katsoa hänet eronneeksi osastosta.
  Jäsen voidaan erottaa osastosta
  a) jos hän tahallisesti rikkoo osaston tai liiton sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta osaston tai liiton hallituksen
  toimivaltansa nojalla antamia ohjeita taikka toimii muutoin vastoin osaston tai liiton omaksumia periaatteita
  tai liiton eheyttä vahingoittavasti;
  b) jos hän on hakenut aiheettomasti osaston maksamaa taloudellista etuutta;
  c) jos hän on kavaltanut osaston tai liiton varoja; tai
  d) jos hän on päässyt jäseneksi antamalla itsestään vääriä tai muutoin harhaanjohtavia tietoja.
  Jäsentä, joka on erotettu osastosta muusta syystä kuin liittomaksun maksamisen laiminlyönnin johdosta, ei
  ilman osaston kokouksen päätöstä voida ottaa uudelleen jäseneksi. Jos erotettu jäsen on huomaamatta
  päässyt uudelleen jäseneksi, voi osaston hallitus erottaa hänet.
  Esitys jäsenen erottamiseksi osastosta on tehtävä osaston hallitukselle. Esitykseen on liitettävä todisteet ja
  mainittava syyt, joihin erottamisvaatimus perustuu. Osaston hallituksen on tutkittava erottamisvaatimus ja
  varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus antaa selitys asiasta. Selvityksen saamisen tai selvitykselle
  annetun ajan kulumisen jälkeen hallituksen on tehtävä päätös erottamisesta tai erottamisvaatimuksen
  hylkäämisestä. Eroilmoituksen saatuaan jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen (30) päivän kuluessa
  yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.
  Erotettu jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksestä tiedon
  saatuaan liiton hallitukselle. Liiton hallitus antaa asiasta lausunnon osaston hallitukselle, jonka on käsiteltävä
  asia uudelleen lausunnon perusteella.
  6 § OSASTON KOKOUKSET
  Osaston sääntömääräiset kokoukset ovat syyskuun alun ja joulukuun lopun välillä pidettävä syyskokous
  sekä helmikuun alun ja huhtikuun lopun välillä pidettävä kevätkokous. Muita kokouksia osasto pitää
  tarvittaessa.
  Osaston kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen päättämällä tavalla
  joko lehti-ilmoituksella, sähköisillä ilmoitustavoilla tai työpaikoille julkipantavilla ilmoituksilla. Syyskokouksesta
  ja kevätkokouksesta tulee ilmoittaa vähintään neljätoista (14) päivää ennen ja muista kokouksista vähintään
  kolme (3) päivää ennen kokousta.
  Sivu 4 / 6
  Hyväksytty edustajistossa 9.11.2023
  Hallitus voi päättää myös siitä, että osaston kokous voidaan järjestää kokonaan ajantasaisesti teknisen
  apuvälineen avulla ilman kokouspaikkaa.
  Jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä osaston kokouksessa päätettäväksi. Hallitus valmistelee osaston
  kokoukselle päätösesitykset esitysten pohjalta. Osaston kokouksessa tehdyt esitykset siirretään
  valmisteltavaksi hallitukselle. Hallituksen on valmisteltava asiat viivytyksettä ja kutsuttava osaston kokous
  koolle päättämään asioista heti kun se on mahdollista. Jos asia on kiireellinen tai osaston toiminnan kannalta
  vähämerkityksellinen asiasta voidaan kokouksen yksimielisellä päätöksellä päättää heti, ellei yhdistyslaki tai
  säännöt toisin määrää.
  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.
  Jäsenellä on kaikissa äänestyksissä ja vaaleissa yksi (1) ääni.
  Jos joku kokousedustaja sitä vaatii, on äänestys suoritettava salaisena. Äänten mennessä tasan päätökseksi
  tulee se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.
  Vaalit toimitetaan salaisena äänestyksenä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
  Liiton toimihenkilöillä ja liiton hallituksen jäsenillä on osaston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
  Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat kokouksen päättämässä järjestyksessä:
  a) päätetään osaston hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä;
  b) valitaan osaston hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja;
  c) valitaan hallituksen muut varsinaiset ja varajäsenet;
  d) valitaan yksi (1) – kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja yksi (1) – kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
  seuraavalle kalenterivuodelle;
  e) valitaan osaston edustajat ja varaedustajat keskusjärjestön ammatilliseen paikallisjärjestöön ja muihin
  yhteistoimintajärjestöihin;
  f) päätetään muiden tarpeellisten toimielimien perustamisesta ja valitaan niiden jäsenet;
  g) hyväksytään seuraavan kalenterivuoden talousarvio;
  h) päätetään työhuonekuntien toiminnallisesta tukemisesta ja niille annettavasta taloudellisesta tuesta;
  i) hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle;
  j) päätetään osaston maksamista palkkioista ja korvauksista;
  k) päätetään osaston kokouksen koollekutsumistavasta; sekä
  l) päätetään mahdollisesti muista esille tulevista asioista.
  Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  a) esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös;
  b) luetaan toiminnantarkastuslausunto;
  c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen jäsenten vastuuvapaudesta; sekä
  Sivu 5 / 6
  Hyväksytty edustajistossa 9.11.2023
  d) arvioidaan toimintavuoden toimintasuunnitelmaan kirjattujen päätösten toteutumista ja annetaan
  hallitukselle tarvittaessa ohjeet toimintasuunnitelman toimeenpanoa varten; sekä
  e) päätetään mahdollisesti muista esille tulevista asioista.
  7 § OSASTON HALLITUS
  Osaston hallitus huolehtii yhdistyksen hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä
  vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitukseen kuuluvat
  puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja vähintään kaksi mutta enintään 10 muuta varsinaista jäsentä sekä
  enintään vastaava määrä varajäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
  Hallituksen jäsenet valitaan osaston jäsenistä, jotka ovat valintahetkellä Sähköliiton jonkin sopimusalan
  maksavia jäseniä (Saavutetut jäsenoikeudet säilytetään).
  Puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan
  kalenterivuodeksi kerrallaan. Mikäli puheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja eroaa tai erotetaan kesken
  toimikautta, osaston on kutsuttava koolle ylimääräinen osaston kokous, jossa valitaan uusi toimihenkilö
  eronneen tai erotetun tilalle.
  Hallitus voi valita keskuudestaan tai muista osaston jäsenistä koulutus- nuoriso- ja viestintävastaavan sekä
  muut tarvittavat toimihenkilöt. Mikäli nämä eivät ole hallituksen jäseniä, heillä on läsnäolo- ja puheoikeus
  hallituksen kokouksissa ellei hallitus toisin päätä.
  Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus kokoontuu, kun
  puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen
  jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja enemmistö
  muista jäsenistä on läsnä.
  Osaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä
  varapuheenjohtajan tai taloudenhoitajan kanssa.
  Hallituksen jäsen, joka ilman hyväksyttävää syytä on poissa kolmesta (3) peräkkäisestä hallituksen
  kokouksesta, voidaan osaston kokouksen päätöksellä erottaa hallituksesta.
  Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Hän valvoo sääntöjen, osaston päätösten ja liiton
  hallituksen antamien ohjeiden noudattamista sekä sitä, että osaston muut toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä.
  Sihteeri laatii osaston ja hallituksen kokouksista pöytäkirjan ja vastaa yhdessä puheenjohtajan kanssa
  osaston hallinnon järjestämisestä.
  Taloudenhoitaja vastaa osaston talousarvion, kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta sekä osaston
  päivittäisestä taloushallinnosta.
  Muiden nimettyjen toimihenkilöiden tehtävät määrittelee hallitus.
  Hallituksen tulee hoitaa huolellisesti osaston omaisuutta ja tallettaa sen varat luotettavasti ja osastolle
  edullisesti. Hallituksen jäsenet vastaavat vahingosta, jonka heidän huolimattomuutensa tai lain taikka
  osaston sääntöjen vastainen toimintansa on osastolle aiheuttanut.
  Hallitus vahvistaa ammattiosaston edustamilla työpaikoilla tehdyt luottamusmiesvalinnat.
  8 § TILIT JA TOIMINNANTARKASTUS
  Osaston tilikausi on kalenterivuosi.
  Sivu 6 / 6
  Hyväksytty edustajistossa 9.11.2023
  Toiminnantarkastajien tulee tarkastaa osaston tilinpäätös, omaisuus ja hallinto sekä laatia
  toiminnantarkastuskertomus, joka sisältää kannanoton tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä.
  Toiminnantarkastuksen tulee olla valmis ennen kevätkokousta.
  Toiminnantarkastajilla on oikeus muinakin aikoina siitä ennakolta ilmoittamatta tarkastaa osaston tilit.
  9 § MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
  Kun jäsen huomaa kärsineensä vääryyttä osaston tai sen hallituksen taholta, hänellä on oikeus tehdä tästä
  kirjallinen ilmoitus liiton hallitukselle. Ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun ko. jäsen sai tiedon
  osaston tai sen hallituksen tekemästä ilmoituksen aiheuttavasta päätöksestä.
  Osaston ja liiton hallituksen väliset erimielisyydet ratkaisee liiton edustajisto.
  Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan, yhdistyslakia, liiton sääntöjä sekä
  liiton hallituksen antamia ohjeita ja sääntötulkintoja.
  10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA OSASTON PURKAMINEN
  Näihin sääntöihin tehtäville muutoksille on saatava liiton edustajiston suostumus. Mikäli muutos koskee vain
  osaston nimeä ja nimenmuutoksen aiheuttamia muutoksia säännöissä, ne voidaan tehdä liiton hallituksen
  suostumuksella.
  Osaston purkamisesta päättää osaston kokous. Purkamisesitys on käsiteltävä osaston kokouksessa ja siitä
  on mainittava kokouskutsussa. Päätös osaston purkamisesta tulee hyväksytyksi, jos sitä kannattaa
  vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
  Jos osasto on edellisessä kohdassa mainituin tavoin päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan
  pesänselvityksen jälkeen jäljellä oleva omaisuus säilytettäväksi Sähköalojen ammattiliitto ry:lle. Ellei osasto
  kolmen (3) vuoden kuluessa aloita toimintaansa uudelleen, varat jäävät liitolle. Osaston purkauduttua sen
  hallituksen jäsenet tai valitut selvitysmiehet ovat vastuussa osaston varoista, omaisuudesta ja asiakirjoista,
  kunnes ne on luovutettu liitolle ja se on hyväksynyt osaston tiliselvityksen.
  Jos osasto päättää purkautua siten, että sen toiminta ja jäsenet siirtyvät liiton toiseen ammattiosastoon tai
  useampiin liiton ammattiosastoihin, osaston varat ja omaisuus siirretään purkautumisesta johtuvien
  selvitystoimien tultua suoritetuiksi sille rekisteröidylle Sähköliiton osastolle, johon purkautuva osasto sulautuu
  taikka purkautuvien osastojen tilalle perustettavalle rekisteröidylle Sähköliiton osastolle. Jos osaston jäsenet
  siirtyvät useampaan osastoon, purkautuvan osaston varat ja omaisuus siirretään siirtyvien jäsenluvun
  suhteessa vastaanottaville Sähköliiton osastoille.

  Hyväksytty edustajistossa 9.11.2023